AKTUALNOŚCI

Projekt „Bliska przestrzeń”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Bliska przestrzeń”, który ma na celu wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich (...)

CZYTAJ DALEJ >

GALERIA

ZOBACZ >Wykaz tematów wykonanych prac

PRZYKŁADOWA TEMATYKA OPRACOWAŃ WYKONANYCH DO 2011 ROKU WRAZ Z PRZYKŁADAMI:

• Plany ogólne zagospodarowania przestrzennego miast i gmin według ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku,
• Zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy,
• Zmiany miejscowego planu ogólnego miasta,
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego według ustawy z dnia 27 marca 2003 roku,
• Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
• Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych,
• Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenów górzystych,
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ferm wiatrowych,
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla instalacji hydrotransportu,
• Miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego dla planowanych realizacji odcinków gazociągów wysokoprężnych,
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycji przemysłowych i usługowych,
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obwodnic miejskich,
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji zespołów rehabilitacyjno-rekreacyjno-usługowych,

• Opracowanie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• Koreferaty do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
• Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• Opracowania ekofizjograficzne na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmin,
• Prognoza oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmin,

• Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

• Koncepcje struktury urbanistycznej określające sposoby rozwiązań gospodarki wodnej, ściekowej, wodami opadowymi oraz zasilania w energię elektryczną i gaz, wraz z usługami doradczymi,
• Projekty koncepcji zagospodarowania obszarów sportowych,
• Koncepcje zagospodarowania zespołów kąpielowych,
• Koncepcja zagospodarowania przestrzennego rozwoju Parku Technologicznego,
• Koncepcja aktywizacji korytarza autostrady,

• Inwentaryzacje terenowe sieci obiektów handlu detalicznego wraz z opracowaniem ich wyników,
• Przeprowadzenie inwentaryzacji detalicznych placówek handlowych i wykonanie prognoz skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2,
• Prognoza skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 40 000 m2,

• Realizacja Studiów popowodziowych w zakresie gospodarki przestrzennej,
• Studium programowo-przestrzenne zagospodarowania zlewni rzeki,
• Polsko-Czeski Program Ekologicznego Rozwoju Zlewni Rzeki,

• Analizy sytuacji planistycznych w granicach projektowanych terenów górniczych, konsultacje, negocjacje, propozycje rozwiązań,
• Ekspertyzy – dotyczące zmian projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• Analizy uwarunkowań i koncepcji działań o charakterze programowym i przestrzennym służących rewitalizacji,
• Konsultacje dotyczące rozwiązań i formalno prawnych z zakresu planowania przestrzennego,
• Konsultacje planistyczne dot. sposobu zagospodarowania zdegradowanych przestrzeni,
• Projekty planów rozwoju Stref Ekonomicznych, oraz prace studialne,
• Programy rozwoju gospodarczego miast,


Szczegółowy wykaz prac wykonanych do 2003 roku.

PRACE ZAKOŃCZONE W 2003 ROKU

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego w zakresie przebiegu ulic między ul. Kopernika i ul. Paderewskiego.

PRACE ZAKOŃCZONE W 2002 ROKU

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wydzielonej zachodniej części obszaru miasta Siechnice, w gminie Święta Katarzyna.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Krzelów.
3. Koncepcja programowo-przestrzenna w rejonie ulic: Łokietka, Dolne Młyny, Zgorzelecka w Bolesławcu.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla fragmentu ul. Strzeleckiej pomiędzy ul. Klasztorną a ul. Kamienną.
5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Małomice.
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Biestrzyków, w gminie Święta Katarzyna.
7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki.
8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Miliczu dla obszaru starego miasta.
9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice.
10. Prognoza skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Drzymały we Wrocławiu.
11. Prognoza skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bystrzyckiej i Legnickiej we Wrocławiu.
12. Prognoza skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 dla rejonu ulicy Staroprzygockiej w Ostrowie Wielkopolskim.
13. Prognoza skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Oporowie we Wrocławiu.
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Inżynierskiej we Wrocławiu.

PRACE ZAKOŃCZONE W 2001 ROKU

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla zespołu w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Wiejskiej.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla umożliwienia realizacji rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków w Rąbczynie.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski, w obrębie Karski dla umożliwienia realizacji rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków w Rąbczynie.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski, w obrębie Lewkowiec dla umożliwienia realizacji rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków w Rąbczynie.
5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra.
6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szprotawa (A).
7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szprotawa (B).
8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szprotawa (C).
9. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szprotawa oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice (D).
10. Przeprowadzenie inwentaryzacji detalicznych placówek handlowych we Wrocławiu.
11. Wykonanie 3 prognoz skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 w sąsiedztwie ulic: Krakowskiej, Świeradowskiej i S. Drzewieckiego.
12. Koncepcja programowo-przestrzenna dla zespołu zabudowy w rejonie ulic: Polnej, Chrobrego i Hutniczej w Bolesławcu.
13. Koncepcja programowo-przestrzenna w rejonie ulic: Garncarskiej, Gdańskiej i Warszawskiej w Bolesławcu.
14. Koncepcja programowo-przestrzenna w rejonie: Osiedle Mieszkaniowe ul. Garncarska w Bolesławcu.
15. Plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Świebodzicach przy ul. Kamiennogórskiej.

PRACE ZAKOŃCZONE W 2000 ROKU

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nr 22) w rejonie ul. Zwierzyckiego w Lubinie.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - miasto Ostrów Wielkopolski.
3. Program rozwoju gospodarczego miasta Ostrowa Wielkopolskiego (we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej w Krakowie).
4. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieruszów.
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieruszów, w obrębie miejscowości Klatka, na działkach geodezyjnych nr nr 2443-2450.
6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieruszów, w obrębie miejscowości Klatka, na działkach geodezyjnych nr 2451 i 2452.
7. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Śnieżnika Kłodzkiego /Králický Sněžník.PRACE ZAKOŃCZONE W 1999 ROKU

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla umożliwienia realizacji kopalni odkrywkowej we wsi Kilianów-Szymanów, w gminie Kąty Wrocławskie.
2. Koncepcja przestrzenna zagospodarowania terenów na Górze Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie (Słupcu) na cele turystyczno-rekreacyjne.
Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarach w obrębie Uniegoszcz, Nawojów Łużycki i Kościelnik, w gminie Lubań.
3. Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego (nr 3) w rejonie ul. Paderewskiego w Lubinie.
4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Ruda.
5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szklarska Poręba.
6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wieruszów.
7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia.
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Rakowice-Zbiornik" w gminie Lwówek Śląski.
9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla umożliwienia realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Wrocław - Czeszów w granicach gminy Zawonia.

PRACE ZAKOŃCZONE W 1998 ROKU

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce.
3. Założenia do polityki ekorozwoju gminy Gaworzyce (Lokalna Agenda 21).
4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia.
5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radwanice.
6. Założenia do polityki ekorozwoju gminy Radwanice (Lokalna Agenda 21).
7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przemków.
8. Założenia do polityki ekorozwoju miasta i gminy Przemków (Lokalna Agenda 21).
9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębocice.
10. Założenia do polityki ekorozwoju gminy Grębocice (Lokalna Agenda 21).
11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chocianów.
12. Założenia do polityki ekorozwoju miasta i gminy Chocianów (Lokalna Agenda 21).
13. Koncepcja układu komunikacyjnego i uzbrojenia technicznego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w obszarze Legnica oraz analiza ich kosztów realizacji.

PRACE ZAKOŃCZONE W 1997 ROKU

1. Studium popowodziowe w zakresie gospodarki przestrzennej dla miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.
2. Plan rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
3. Studia do projektu planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

PRACE ZAKOŃCZONE W 1996 ROKU

1. Studium aktywizacji i rozwoju Gór Kamiennych - Javorich Hor.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu letniskowego Wieleń-Południe, w gminie Przemęt.
3. 37 zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grębocice.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla umożliwienia realizacji odcinka gazociągu wysokoprężnego, w gminie Grębocice.
5. Materiały do wniosków o powołanie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - obszar Polkowice.
6. Charakterystyka warunków komunikacji i transportu dla potrzeb założeń rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Legnica-Krzywa-Polkowice.
7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla umożliwienia realizacji inwestycji przemysłowych i usługowych w Polkowicach Dolnych (dla części terenów przyszłej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), w gminie Polkowice.
8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla umożliwienia realizacji zbiornika "H" dla wód dołowych, w Polkowicach.
9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla umożliwienia realizacji zespołu usługowego (Akwaparku) w Polkowicach.
10. Podstawowe założenia studium zagospodarowania przestrzennego subregionu polkowickiego (Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, Radwanice).
11. Przygotowanie wdrożenia projektów rozwojowych związanych z aktywizacją gospodarczą gmin Subregionu Polkowickiego.

PRACE ZAKOŃCZONE W 1995 ROKU

1. Koncepcja aktywizacji gospodarczej korytarza autostrady A-3 w obrębie Subregionu Polkowickiego. Część badawczo-analityczna.
2. Polsko-Czeskie Studium programowo-przestrzenne zagospodarowania zlewni rzeki Ścinawki.
3. Polsko-Czeski Program ekologicznego rozwoju zlewni rzeki Ścinawki.

PRACE ZAKOŃCZONE W 1994 ROKU

1. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt.
2. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice.

PRACE ZAKOŃCZONE W 1993 ROKU

1. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Polkowice.
2. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki.

PRACE ZAKOŃCZONE W 1991 ROKU

1. Założenia do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Polkowice.
2. Założenia do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna.