AKTUALNOŚCI

Projekt „Bliska przestrzeń”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Bliska przestrzeń”, który ma na celu wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich (...)

CZYTAJ DALEJ >

GALERIA

ZOBACZ >OFERTA

Nasze biuro oferuje szeroki zakres usług dotyczących urbanistyki - od konkretnych opracowań wraz z obsługą procedury ich sporządzania (w przypadku takiego wymogu), po doradztwo w zakresie planowania przestrzennego i dziedzin pokrewnych.

We współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin oraz przedstawicielami samorządów lokalnych lub prywatnymi Inwestorami sporządzamy m.in.:

•projekty dokumentów planistycznych określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), wraz z obsługą procedury ich sporządzania (z zakresie przewidzianym prawem dla projektanta):
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- prognoz skutków oddziaływania planu (zmiany planu) na środowisko;
- prognoz skutków finansowych uchwalenia planu (zmiany planu) miejscowego.

Posiadamy bogate doświadczenie w sporządzaniu powyższych opracowań, w tym dla terenów i obszarów górniczych oraz farm wiatrowych.

• projekty opracowań określonych w innych ustawach (wraz ze związanymi z nimi działaniami proceduralnymi), w szczególności:
- raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
- opracowania ekofizjograficzne;
- projekty planów ochrony parków narodowych i krajobrazowych;
- projekty wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych;
- plany rozwoju specjalnych stref ekonomicznych.

• inne projekty, związane z problematyką planowania przestrzennego, w szczególności:
- analizy obowiązujących lub przygotowywanych aktów planistycznych;
- koncepcje zagospodarowania terenów rekreacyjnych, przemysłowych, zespołów zabytkowych itp.;
- szczegółowe koncepcje zagospodarowania terenów;
- koncepcji projektów podziałów nieruchomości;
- opracowania planistyczne dla związków gmin i powiatów oraz inne w skali ponadlokalnej;
- prognozy i strategie rozwoju miast oraz gmin;
- wybrane programy sektorowe, np. rozwoju proekologicznego, polityki komunikacyjnej, aktywizacji gospodarczej itp.

Poza powyższymi opracowaniami nasze biuro oferuje doradztwo w zakresie planowania przestrzennego i dziedzin pokrewnych. Oferta ta skierowana jest zarówno do władz samorządowych, jak i Inwestorów prywatnych. Przedstawicielom organów samorządowych i rządowych oferujemy wsparcie m.in. w zakresie:
- interpretacji obowiązującego stanu prawnego odnośnie przepisów powszechnych i miejscowych;
- optymalizacji działań w sferze polityki przestrzennej.

Natomiast Inwestorom prywatnym proponujemy pomoc w zakresie m.in.:
- oceny walorów rozpatrywanych lokalizacji;
- wyboru optymalnych narzędzi prawnych służących realizacji zamierzonej inwestycji;
- ochrony (środkami prawnymi) wartości i interesów w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym.

Przedstawione powyżej rodzaje opracowań składają się na podstawową ofertę naszego biura. Chętnie podejmiemy się również innych (także nietypowych) prac i usług związanych z planowaniem przestrzennym, urbanistyką i dziedzinami pokrewnymi.